Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Phổ biến pháp luật
Sửa đổi, bổ sung quy định quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (28/09/2021)
Icon Image

Ngày 22 tháng 9 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 11 năm 2021.

Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi - hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản (05/07/2021)
Icon Image

Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BNNPTNT Sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi - hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng (02/07/2021)
Icon Image

Ngày 22 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.

Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (02/07/2021)
Icon Image

Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Sửa đổi, bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (22/06/2021)
Icon Image

Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư (22/06/2021)
Icon Image

Ngày 11 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai (11/05/2021)
Icon Image

Ngày 22 tháng 4 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi (20/04/2021)
Icon Image

Từ ngày 17 tháng 5 năm 2021, Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi có hiệu lực thi hành.

Qui định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển (15/03/2021)
Icon Image

Ngày 10 tháng 02 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (04/02/2021)
Icon Image

Ngày 26 tháng 01 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn