Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thành tựu 03 năm (2018-2020) phát triển kinh tế tư nhân

Thủy sản
Thứ tư, 30/09/2020, 15:47
Màu chữ Cỡ chữ
Thành tựu 03 năm (2018-2020) phát triển kinh tế tư nhân

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 22-CTr/TU ngày 30/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2018 triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Chương trình số 22-CTr/TU ngày 30/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, kết quả sau 03 năm thực hiện như sau:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản kể trên, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân đến 28.500 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân, từ đó nhận thức, tư tưởng và hành động về phát triển kinh tế tư nhân của các đối tượng được nâng lên. Trong 03 năm thực hiện không phát hiện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống,“tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ; các biểu hiện của quan hệ “lợi ích nhóm”, thao túng trong thực hiện chính sách về phát triển kinh tế tư nhân để trục lợi bất chính và các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế tư nhân tại các đơn vị trực thuộc Sở.

Để thu hút đầu tư, kinh doanh và bảo đảm hoạt động của kinh tế tư nhân thuận lợi theo cơ chế thị trường có hiệu quả, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát, cập nhật bổ sung và đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư phù hợp với các quy định mới của Chính phủ, với gần 20 văn bản, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc; công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn danh mục dự án mời gọi đầu tư để thu hút, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm kiếm cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện nội dung Bản Cam kết “về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp” do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) ký kết vào ngày 24/8/2016.

Trong 03 năm đã thành lập mới 63 hợp tác xã, giải thể 16 hợp tác xã; toàn tỉnh hiện 133 hợp tác xã nông nghiệp, với 7.185 xã viên, tổng vốn điều lệ 107,272 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy liên kết, hợp tác sản xuất trong nông nghiệp, mở rộng quy mô và ngành nghề hoạt động, tạo thêm việc làm cho các thành viên, nâng cao thu nhập (điển hình như: Hợp tác xã Artemia Vĩnh Châu; hợp tác xã Vĩnh Cường, hợp tác xã Đồng Tiến); 612 tổ hợp tác, với 12.687 thành viên; có 343 trang trại nông nghiệp. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức được 232 lớp đào tạo nghề nông nghiệp với 6.925 lao động nông thôn, theo học (tỷ lệ người có việc làm sau đào tạo đạt trên 85%).

Toàn tỉnh có gần 30 Công ty, doanh nghiệp đăng ký thực hiện nuôi tôm thẻ chân trắng theo mô hình ứng dụng công nghệ cao (công nghệ nhà màng của Israel; công nghệ cho ăn tự động của Úc; công nghệ sinh học xác định tình trạng sức khỏe của tôm, ...), đã có 15 Công ty, doanh nghiệp áp dụng và 449 hộ dân thực hiện nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao (nuôi tôm 2 giai đoạn), năng suất bình quân 21,5 tấn/ha. Đến nay, đã xây dựng được 38 cánh đồng lớn, diện tích canh tác 27.818 ha

Hỗ trợ và tạo điều kiện cho hơn 40 Công ty, doanh nghiệp, Hợp tác xã, đại lý thực hiện hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi với nông dân được 131.013 lượt ha lúa, sản lượng bao tiêu 819.600 tấn; 5.110 lượt ha nuôi tôm, sản lượng bao tiêu 5.195 tấn; 119 lượt ha sản xuất muối, sản lượng bao tiêu 8.760 tấn và 869 lượt ha Artemia, sản lượng bao tiêu 32 tấn. Tạo điều kiện cho 06 Công ty, doanh nghiệp thuê 890 ha đất nuôi trồng thủy sản và 04 doanh nghiệp thuê 113 ha đất sản xuất giống; 07 doanh nghiệp nhận khoán quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển Đông theo hướng vừa bảo tồn đa dạng sinh học vừa kết hợp du lịch sinh thái, với quy mô 770,93 ha (hiện nay doanh nghiệp tư nhân Lý Toản đang triển khai thực hiện Dự án khu du lịch sinh thái Nam Hải; Công ty Cổ phần tập đoàn IBM.Land triển khai thực hiện Dự án đầu tư khu du lịch sinh thái). Thực hiện các đợt quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi tôm ở vùng đệm (xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) hỗ trợ Công ty Cổ phần Việt Úc giám sát chuỗi sản xuất tôm vùng đệm đảm bảo an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu. Phổ biến các chính sách, thông tin thị trường để doanh nghiệp chủ động trong sản xuất; cấp giấy phép cho 43 công ty, doanh nghiệp tổ chức 62 cuộc hội thảo quảng bá sản phẩm đúng quy định, với trên 8.090 người tham dự; tổ chức 42 lớp tập huấn xác nhận kiến thức ATTP cho chủ cơ sở thu mua, sơ chế nguyên liệu thủy sản, với 1.465 người tham dự; kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP cho 1.529 người. Thực hiện xác nhận 08 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn (02 sản phẩm thịt heo; khô thủy sản; tôm khô; trứng gà; gạo Một bụi đỏ; yến sơ chế và yến hủ chưng sẵn; cá thát lát, chả cá thát lát rút xương đảm bảo ATTP). Tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm của 27 cơ sở (01 cơ sở sản xuất cà phê; 14 cơ sở sản xuất thực phẩm chế biến; 01 hợp tác xã sản xuất gạo một bụi đỏ; 05 cơ sở sản xuất tổ yến sơ chế sấy khô; 05 cơ sở sản xuất khô thủy sản và 01 Công ty TNHH Thủy sản Nigico). Tổ chức 09 lớp đào tạo về kỷ năng tổ chức sản xuất, quản lý tài chính, quản trị kinh doanh, thị trường, xây dựng thương hiệu,... cho các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP. Hiện nay, có 52 sản phẩm OCOP đã được công nhận (trong đó có 37 sản phẩm đạt 3 sao và 15 sản phẩm đạt 4 sao).

Phối hợp với các Sở, Ngành, các đơn vị có liên quan xem xét hồ sơ, đề xuất những doanh nghiệp có các dự án đáp ứng đủ điều kiện đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu theo Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí tuyển chọn dự án đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ phát triển tôm Bạc Liêu và hướng dẫn, hỗ trợ Nhà đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị chức năng có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến những thông tin và các hướng dẫn thực thi cam kết trong khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế (ASEAN, WTO, APEC, ASEM,...), các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (AEC, TPP, RCEP,...), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA), giúp nâng cao năng lực hội nhập cho doanh nghiệp, tiếp cận, mở rộng thị trường xuất khẩu và đầu tư.

Thời gian qua, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh không ngừng phát triển đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế với các cơ chế, chính sách được ban hành kịp thời, có tác động rất lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp; hỗ trợ nhiều hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, vẫn còn những mặt hạn chế như: Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tư nhân chưa toàn diện; công tác thanh, kiểm tra thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, chủ yếu kiểm tra, xử lý vi phạm hơn là hỗ trợ cho các doanh nghiệp nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật. Đa số doanh nghiệp thiếu vốn, quá trình tiếp cận nguồn vốn vay tại các ngân hàng còn khó khăn, lãi suất cao, thiếu tài sản đảm bảo khi vay vốn. Việc thực hiện hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp từng bước được triển khai nhân rộng, nhưng tiến độ còn chậm, quy mô còn nhỏ, chưa bền vững, vẫn còn xảy ra trường hợp “bẻ kèo” giữa doanh nghiệp và nông dân. Công tác dự báo thị trường, định hướng cho người sản xuất còn bất cập; giá cả thị trường các mặt hàng nông sản và dịch vụ nông thôn vẫn chưa có chính sách điều tiết hợp lý của Nhà nước./.

Lâm Văn Thắng

Số lượt xem: 203

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn