Liên kết web
Thống kê truy cập

null Tăng cường triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nông thôn mới
Thứ sáu, 02/08/2013, 09:19
Màu chữ Cỡ chữ
Tăng cường triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phân công tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010, trong 3 năm qua các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn đã tích cực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được một số kết quả ban đầu.

 

Tuy nhiên, việc tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của nhiều đơn vị ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở cả Trung ương và địa phương còn lúng túng. Ở một số địa phương, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới hầu như được phó mặc cho Văn phòng điều phối và Chi cục Phát triển nông thôn, sự tham gia của các đơn vị thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn nhiều hạn chế. Nhiều viện, trường, doanh nghiệp nhà nước chưa tham gia thực hiện Chương trình.

 

 

                          Cổng chào ấp Mỹ Tường I, xã Hưng Phú và đường vào ấp đạt chuẩn nông thôn mới

                        Cổng chào ấp Mỹ Tường I, xã Hưng Phú và đường vào ấp đạt chuẩn nông thôn mới

 

Do vây, để tăng cường sự tham gia chủ động, hiệu quả của tất các các đơn vị trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của cơ quan Thường trực Chương trình ở các cấp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

- Tiếp tục tăng cường, quán triệt, phổ biến chủ trương, nội dung và kết quả xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, công chức, viên chức của toàn ngành.

 

- Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương:

 

Căn cứ vào Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn của các đơn vị trong Bộ và đề án xây dựng nông thôn mới của địa phương để ban hành văn bản hướng dẫn của Sở về tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành về xây dựng nông thôn mới;

 

Bố trí các bộ có năng lực và đủ kinh nghiệm cho Văn phòng điều phối hoặc bộ phận giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chương trình ở cấp tỉnh, xây dựng quy chế phối hợp giữa bộ bận giúp việc Ban Chỉ đạo và các Chi cục, nhất là Chi cục Phát triển nông thôn ở các tỉnh;

 

 Chủ động xây dựng kế hoạch lồng ghép các hoạt động của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn gắn với các tiêu chí cụ thể nhằm hỗ trợ cho các xã thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu tiên cho các xã điểm của Trung ương và của địa phương;

 

Rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động, tích cực tham gia hỗ trợ các xã thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể của Chương trình, chú trọng hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm tăng cao thu nhập, hình thành các mô hình sản xuất có hiệu quả ở nông thôn gắn với triển khai Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp;

 

Thường xuyên tổ chức đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện của các đơn vị trực thuộc, đảm bảo sự tham gia có kết quả cụ thể, thiết thực.

 

Chỉ thị cũng nêu rõ, định kỳ 6 tháng và hàng năm, các đơn vị tiến hành đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện, trong đó nêu rõ việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện gửi về Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương.

 

Bộ yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

            Thanh Quang

 

 

Số lượt xem: 426

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn