Liên kết web
Thống kê truy cập

null Tổng kết các phong trào thi đua khen thưởng trong năm 2020 của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị tổ chức hành chính có sự nghiệp

Bản tin ngành
Thứ ba, 02/02/2021, 14:20
Màu chữ Cỡ chữ
Tổng kết các phong trào thi đua khen thưởng trong năm 2020 của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị tổ chức hành chính có sự nghiệp

Tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bạc Liêu với vai trò là Khối trưởng Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị tổ chức hành chính có sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu (sau đây gọi tắt là Khối thi đua) đã tổng kết các Phong trào thi đua của Khối, đồng thời đề xuất phương hương, nhiệm vụ cho năm 2021.

Các thành viên trong Khối Thi đua tham dự cuộc họp của Khối

Trong năm 2020, Khối trưởng Khối thi đua đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của các thành viên trong Khối thi đua, qua quá trình hoạt động đã đạt được một số kết quả như sau:

Phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị: 08/08 thành viên trong khối thi đua đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao trong từng lĩnh vực phụ trách.

Phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Được thực hiện thường xuyên, liên tục trong toàn Khối thi đua qua đó đã góp phần tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động (CCVCLĐ) trong thực thi nhiệm vụ, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên trong Khối thi đua.

Phong trào thi đua cải cách thể chế, thủ tục hành chính, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin: Trong năm 2020, Khối thi đua đã và đang tham mưu xây dựng 04 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Khuyến nông, Quản lý cảng cá, Chăn nuôi thú y, Quản lý rừng phòng hộ ven biển.  Ngoài ra, các đơn vị trong Khối thi đua cũng luôn quan tâm cũng cố, nâng cao năng lực và chất lượng xây dựng và ban hành văn bản các loại của đơn vị. Mặt khác, các thành viên trong Khối thi đua đã ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước, bảo đảm hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời. 

Phong trào thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng: Tiếp tục phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí cho CCVCLĐ nhằm nâng cao nhận thức của CCVCLĐ trong việc đấu tranh phòng ngừa các hành vi tham nhũng, lãng phí.

Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020: Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, các thành viên trong Khối thi đua đã cử cán bộ tham gia công tác thẩm định, công nhận một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới của các xã trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt chức năng của từng đơn vị trong việc tham mưu, thẩm định, góp ý, đề xuất các tiêu chí, ...

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo”: Năm 2020, 01 thành viên trong Khối thi đua (Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn) đã hỗ trợ 01 căn nhà tình thương cho hộ nghèo trị giá 30.000.000 đồng; 100% thành viên trong Khối thi đua đều trích 03 ngày lương của toàn thể CCVCLĐ của đơn vị để đóng góp vào quỹ vì người nghèo của tỉnh. Ngoài ra, các thành viên trong Khối thi đua đều tham gia 100% các cuộc vận động, đóng góp của cấp trên để ủng hộ một số quỹ như hỗ trợ gia đình thương binh, liệt sĩ, hỗ trợ trẻ em nghèo, …

Nhìn chung, các phong trào thi đua đã tạo khí thế sôi nổi, các thành viên trong Khối thi đua đã cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tổng kết, đánh giá và đề nghị khen thưởng kịp thời các nội dung chuyên đề, mô hình mới, điển hỉnh tiên tiến, gương người tốt, việc tốt và biểu dương nhân rộng điển hình, ...

Về kết quả khen thưởng trong năm 2020 của Khối thi đua cụ thể như sau:

Đối với khen thưởng theo chuyên đề: Bộ Nội vụ tặng Kỷ niệm chương cho 01 cá nhân vì sự nghiệp văn thư lưu trữ; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 04 lượt tập thể và 03 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào như “Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020”; phong trào “ Xây dựng và phát triển mô hình tôm lúa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”, ... Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Bạc Liêu tặng giấy khen cho 12 lượt tập thể do đạt thành tích cao trong các phong trào như cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2010-2020; phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Đối với khen thưởng thường xuyên: Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Bạc Liêu tặng danh hiệu “Lao động tiến tiến” cho 29 tập thể và 300 cá nhân; tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 44 cá nhân và tặng giấy khen cho 19 tập thể , 244 cá nhân thuộc Khối thi đua do đạt thành tích hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020.  Ngoài ra, Khối thi đua cũng đã tham mưu đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở Nông nghiệp &PTNT trình cấp trên khen cao cho một số tập thể và cá nhân thuộc Khối thi đua.

Để nâng cao hơn nữa công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới, Khối thi đua đã thống nhất đề ra một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2021, cụ thể như sau:

Một là tiếp tục quán triệt sâu rộng và thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng; xác định rõ thi đua, khen thưởng là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường sự lãnh đạo và gắn trách nhiệm trực tiếp của các cấp uỷ đảng, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc triển khai các chính sách về thi đua, khen thưởng; tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước đến từng thành viên trong Khối thi đua để phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Khối thi đua.

Hai là tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện Nghị quyết  04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ba là chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng điển hình tiên tiến, nêu gương học tập. Xét khen thưởng đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định.

Bốn là thực hiện tốt Quy chế hoạt động của Khối thi đua; tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn thực hiện của Khối trưởng, Khối phó để kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Khối thi đua  theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn.

Năm là thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá chấm điểm lựa chọn thành viên tiêu biểu xuất sắc nhất của Khối thi đua đề nghị Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở tặng cờ thi đua năm 2021./.

Vân Anh

Số lượt xem: 506

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn