Liên kết web
Thống kê truy cập

null Tăng cường công tác quản lý, vận hành khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn

Nước sạch và VSMTNT
Thứ ba, 02/06/2020, 11:43
Màu chữ Cỡ chữ
Tăng cường công tác quản lý, vận hành khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn

Chỉ thị nêu rõ, tính đến thời điểm hiện nay có khoảng 82% số dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó gần 40% sử dụng nước đạt Quy chuẩn 02:2009/BYT của Bộ Y tế; 60% số hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 92% trạm y tế, 90% trường học có công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh; nhiều mô hình tổ chức quản lý sau đầu tư các công trình cấp nước tập trung có hiệu quả, chất lượng nước được nâng cao. Những kết quả đạt được trước hết do sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các Bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương và đặc biệt sự tham gia tích cực của nhân dân.

                                        Công tình cấp nước sạch ở nông thôn (ảnh minh họa)

Tuy nhiên, ở một số địa phương kết qua đạt được chưa tương xứng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước và mong mỏi của nhân dân, số lượng công trình cấp nước hoạt động kém hiệu quả vẫn còn cao; chất lượng nước ở nhiều công trình cấp nước chưa ổn định; công tác quản lý, vận hành nhiều nơi còn buông lỏng, trách nhiệrn không rõ ràng, hoạt động kém bền vững, nhiều công trình chưa phát huy hết công suất dẫn đến nhiều công trình mới đưa vào phục vụ trong thời gian ngắn đã bị hư hỏng, xuống cấp, thậm chí không thể khôi phục hoạt động gây lãng phí đầu tư của Nhà nước và nhân dân.

Để nâng cao hiệu qua hoạt động bền vững các công trình cấp nước tập trung nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ­ Trưởng ban Chủ nhiệrn Chương trình yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Điều hành Chương trình Mục tiêu quốc gia của tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nghiêrn túc một số công việc sau:

Rà soát hiện trạng, đánh giá hiệu quả hoạt động của các công trình cấp nước tập trung, bao gồm tình trạng hoạt động, phân loại công trình và mô hình tổ chức quản lý vận hành, làm rõ nguyên nhân, tồn tại và có phương án xử lý cụ thể đối với từng công trình  hoạt động kém hiệu quả. Tổng kết đánh giá mô hình tổ chức quản lý vận hành để lựa chọn mô hình phù hợp. Kiên quyết thay đổi mô hình tổ chức quản lý vận hành kém hiệu quả.

Nghiên cứu, đánh giá, lựa chọn công nghệ hiệu quả và phù hợp với điều kiện nguồn nước, kinh tế xã hội, phong tục tập quán ở địa phương

Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt Thông tư 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 về quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư và quản lý vận hành phù hợp với điều kiện của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các thành phần kinh tế, đặc biệt từ khu vực tư nhân tham gia trong lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn, thúc đẩy việc xã hội hóa và hình thành thị trường nước sạch nông thôn theo Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn.

Tiếp tục mở rộng kênh cho vay qua ngân hàng Chính sách xã hội. Điều chỉnh cơ cấu đầu tư ngân sách, ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho công tác sửa chữa, nâng cấp công trình xuống cấp, hư hỏng đê nâng cao hiệu quả sử dụng; hỗ trợ chi phí vận hành bão dưỡng đối với các công trình thu phí nước không đủ bù các chi phí theo Thông tư số 75/2012/TTLT-BTC-BXD­BNNPTNT ngày 15/5/2012 hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn; chú trọng bố trí nguồn lực cho các xã khó khăn, vùng đồng bào dân tộc ít người, hỗ trợ những hộ gia đình nghèo và gia đình chính sách.

Bố trí đủ kinh phí để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát Chất lượng nước theo QCVN 02:2009/BYT cửa Bộ Y tế.

Đối với những tỉnh có nhiều công trình hoạt động kém hiệu quả hoặc không hoạt động cần cương quyết chấn chỉnh công tác quan lý đầu tư và quản lý vận hành và hạn chế tối đa việc đầu tư mở mới công trình; chi thực hiện việc phân cấp đầu tư xây dựng và quản lý vận hành các công trình cấp nước tập trung khi cấp dưới có đủ năng lực, trình độ chuyên môn và nắrn vững quy định hướng dẫn của Chương trình, đồng thời tăng cườg hướng dẫn, hỗ trợ, kiểrn tra và giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan quản lý chuyên môn.

Chủ động xem xét điều chỉnh giá nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh cho phù hợp theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý. Trường hợp thu không đủ chi phí, cân đối trong ngân sách sự nghiệp kinh tế của tỉnh để cấp bù cho các đơn vị cấp nước.

Đẩy mạnh công tác Thông tin - Giáo dục – Truyền thông huy động nguồn lực cộng đồng, nâng cao nhận thức và hướng dẫn người dân về sử dụng, quản lý khai thác, bảo vệ công trình cấp nước sạch nông thôn và bão vệ, nguồn nước.

Số lượt xem: 682

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn