Liên kết web
Thống kê truy cập

null Kế hoạch Triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
Thứ hai, 03/03/2014, 16:33
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch Triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiến pháp nhằm mục đích tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, thống nhất các quy định, nội dung cơ bản của Hiến pháp đến các cấp, các ngành và nhân dân kịp thời, có hiệu quả, chất lượng; đảm bảo Hiến pháp được tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành. Từ đó, yêu cầu việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp phải đảm bảo tiến độ, chất lượng, thời hạn hoàn thành, đảm bảo nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp; tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng của các cấp, các ngành; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong việc triển khai thi hành Hiến pháp.

 

Theo đó, UBND tỉnh đề ra 02 nội dung lớn cần thực hiện trong năm 2014 để triển khai thi hành Hiến pháp. Đó là: Tổ chức phổ biến, giáo dục Hiến pháp đến cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn tỉnh và rà soát, đề xuất việc sửa đổi, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với các quy định mới của Hiến pháp, các văn bản QPPL mới của Trung ương.

 

1. Việc tổ chức phổ biến, giáo dục Hiến pháp đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh được giao cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Sở Tư pháp; UBND cấp huyện, xã; các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hội Luật gia; Báo Bạc Liêu; Đài Phát thanh - Truyền hình Bạc Liêu; Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Cổng Thông tin điện tử các Sở, Ngành, huyện, thành phố chủ trì thực hiện theo từng nội dung được phân công. Nội dung thực hiện như tổ chức biên soạn tài liệu, tổ chức hội nghị, hội thảo, mở các lớp tuyên truyền, in tài liệu hỏi đáp, tổ chức thi tìm hiểu Hiến pháp, thực hiện các bài viết tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

2. Rà soát, đề xuất việc sửa đổi, ban hành mới các văn bản Quy phạm pháp luật (QPPL) phù hợp với các quy định mới của Hiến pháp và các văn bản QPPL mới của Trung ương: Nội dung này được giao cho Sở tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân, các Sở, Ban, Ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát toàn diện hệ thống văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; lập danh mục các quy định trái Hiến pháp, các văn bản QPPL do Trung ương mới ban hành và dừng thi hành các quy định cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới.

 

Để tổ chức có hiệu quả Kế hoạch này, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể như:

 

Sở Tư pháp: Tham mưu, giúp UBND tỉnh xây dựng các văn bản về phổ biến và triển khai thi hành Hiến pháp; chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện triển khai thi hành Hiến pháp theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; thực hiện kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; Báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp về tình hình triển khai thi hành Hiến pháp trước ngày 05/10.

 

Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh: đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta trong quá trình triển khai thi hành Hiến pháp.

 

Sở Tài chính: phối hợp Sở Tư pháp kiểm tra, cân đối nguồn kinh phí để triển khai thực hiện.

 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên: tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Hiến pháp đến các tổ chức thành viên, các đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; vận động nhân dân thực hiện các nội dung của Hiến pháp.

 

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này; phối hợp Sở Tư pháp kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL thuộc phạm vi quản lý của mình để tham mưu UBND tỉnh ban hành Danh mục dừng thi hành hoặc cần sửa đổi, ban hành mới cho phù hợp và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/9.

 

Ngoài ra, việc chỉnh sửa, bổ sung Kế hoạch này cho phù hợp thực tiễn được giao cho Sở Tư pháp tham

 

Thanh Tòng

Số lượt xem: 277

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn