Liên kết web
Thống kê truy cập

null Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025

Chương trình hoạt động
Thứ ba, 02/06/2020, 10:53
Màu chữ Cỡ chữ
Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025

Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 712/QĐ-TTg Ban hành Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025, theo đó:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật được Chính phủ quy định như: Quyết định của Thủ tướng và các văn bản hướng dẫn;
Hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Chương trình theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
Tổng hợp kinh phí thực hiện Chương trình (bao gồm kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo Quốc gia và Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia) trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gửi Bộ Tài chính để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn;
Phối hợp với các bộ, ngành có liên quan huy động nguồn vốn và bố trí nguồn vốn của ngành để tổ chức thực hiện chương trình;
Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình, tổng hợp tình hình, sơ kết chương trình thí điểm, đề xuất kế hoạch mở rộng với Ban Chỉ đạo Quốc gia;
Tổng hợp các báo cáo định kỳ, đột xuất của các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 804/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2025;
Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách, kế hoạch để triển khai thực hiện chương trình. Chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá hiệu quả của Chương trình theo chức năng nhiệm vụ của bộ.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức chính trị có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai chương trình này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Số lượt xem: 628

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn