SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
7
8
1
7
6
Thủy sản Thứ Năm, 24/01/2019, 18:07
Kiểm tra, kiểm dịch tôm giống năm 2018  (15/01)
Kết quả thực hiện năm 2018, lượng tôm giống qua kiểm tra, kiểm dịch là 25.469,72 triệu con (tăng 2.073,10 triệu con so với cùng kỳ năm 2017) lượng tôm thẻ qua kiểm dịch 11.378,14 triệu con (tăng 1.531,06 triệu con so với cùng kỳ năm 2017), lượng tôm sú qua kiểm dịch 2.662,71 triệu con (tăng 30,28 triệu con so với cùng kỳ năm 2017), lượng Nauplius qua kiểm dịch 11.102,63 triệu con (tăng 318,38 triệu con so với cùng kỳ năm 2017), lượng tôm càng xanh qua kiểm dịch 294,24 triệu con (tăng 195,65 triệu con so với cùng kỳ năm 2017); kiểm tra, kiểm dịch con giống sản xuất trong tỉnh 11.988,89 triệu con, nhập tỉnh 13.480,83 triệu con với 1.457 xe trình trạm (tăng 271 xe so với cùng kỳ năm 2017); cấp 21.459 giấy kiểm dịch (tăng 97 giấy so với cùng kỳ năm 2017); qua kiểm tra, kiểm dịch không phát hiện tôm bị nhiễm bệnh.
Tình hình sản xuất của mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh năm 2018  (15/01)
Năm 2018, diện tích thả giống tôm nuôi siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh 21.988 ha (trong đó tôm thẻ siêu thâm canh 274 ha, tôm sú thâm canh, bán thâm canh 12.885 ha, tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 8.829 ha) tăng 806 ha so cùng kỳ năm 2017.
Kiểm tra, kiểm dịch tôm giống trong tháng 12 năm 2018  (07/01)
Trong tháng 12 năm 2018, lượng tôm giống qua kiểm tra, kiểm dịch là 1.572,75 triệu con (giảm 667,87 triệu con so với tháng trước và giảm 63,94 triệu con so với cùng kỳ năm 2017) lượng tôm thẻ qua kiểm dịch 693,38 triệu con (tăng 58,92 triệu con so với tháng trước và giảm 168,02 triệu con so với cùng kỳ năm 2017); kiểm tra, kiểm dịch con giống sản xuất trong tỉnh 758,05 triệu con, nhập tỉnh 814,70 triệu con với 69 xe trình trạm (tăng 07 xe so với tháng trước và giảm 03 xe so với cùng kỳ năm 2017); cấp 1.462 giấy kiểm dịch (tăng 124 giấy so với tháng trước và giảm 147 giấy so với cùng kỳ năm 2017); qua kiểm tra, kiểm dịch không phát hiện tôm bị nhiễm bệnh.
Tình hình sản xuất của mô hình nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh tháng 12 năm 2018  (07/01)
Trong tháng 12 năm 2018, diện tích tôm nuôi thâm canh, bán thâm canh thả giống 880 ha (trong đó tôm sú 459 ha, tôm thẻ chân trắng 421 ha), tăng 444 ha so với tháng trước và tăng 226 ha so với cùng kỳ năm 2017, nâng diện tích thả giống tôm thâm canh, bán thâm canh lên 22.178 ha (trong đó tôm sú 13.023 ha, tôm thẻ chân trắng 9.155 ha) giảm 800 ha so cùng kỳ năm 2017.
Kiểm tra, kiểm dịch tôm giống trong tháng 11 năm 2018  (14/12)
Trong tháng 11 năm 2018, lượng tôm giống qua kiểm tra, kiểm dịch là 2.240,62 triệu con (tăng 706,79 triệu con so với tháng trước và tăng 243,05 triệu con so với cùng kỳ năm 2017) lượng tôm thẻ qua kiểm dịch 634,47 triệu con (tăng 26,98 triệu con so với tháng trước và giảm 239,36 triệu con so với cùng kỳ năm 2017); kiểm tra, kiểm dịch con giống sản xuất trong tỉnh 1.449,85 triệu con, nhập tỉnh 790,77 triệu con với 62 xe trình trạm (tăng 02 xe so với tháng trước và giảm 10 xe so với cùng kỳ năm 2017); cấp 1.338 giấy kiểm dịch (giảm 33 giấy so với tháng trước và giảm 370 giấy so với cùng kỳ năm 2017); qua kiểm tra, kiểm dịch không phát hiện tôm bị nhiễm bệnh.
Tình hình sản xuất của mô hình nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh tháng 11 năm 2018  (14/12)
Trong tháng 11 năm 2018, diện tích tôm nuôi thâm canh, bán thâm canh thả giống 436 ha (trong đó tôm sú 158 ha, tôm thẻ chân trắng 278 ha), giảm 1.340 ha so với tháng trước và tăng 436 ha so với cùng kỳ năm 2017, nâng diện tích thả giống tôm thâm canh, bán thâm canh lên 21.298 ha (trong đó tôm sú 12.564 ha, tôm thẻ chân trắng 8.734 ha) tăng 116 ha so cùng kỳ năm 2017.
Cơ sở sản xuất tôm giống của Công ty Cổ phần Việt Úc – Bạc Liêu đáp ứng tiêu chí an toàn dịch bệnh theo khuyến cáo của Tổ chức Thú y thế giới (OIE)  (15/10)
Ngày 05 tháng 10 năm 2018, Cục trưởng Cục Thú y ban hành Quyết định số 660/QĐ-TY-TS về việc xác nhận cơ sở đáp ứng tiêu chí an toàn dịch bệnh theo khuyến cáo của Tổ chức Thú y thế giới (OIE).
Kiểm tra, kiểm dịch tôm giống 9 tháng năm 2018  (02/10)
Kết quả thực hiện 9 tháng năm 2018, lượng tôm giống qua kiểm tra, kiểm dịch là 20.122,53 triệu con (tăng 2.540,47 triệu con so với cùng kỳ năm 2017) lượng tôm thẻ qua kiểm dịch 9.442,80 triệu con (tăng 2.503,13 triệu con so với cùng kỳ năm 2017), lượng tôm sú qua kiểm dịch 1.575,86 triệu con (giảm 731,48 triệu con so với cùng kỳ năm 2017), lượng Nauplius qua kiểm dịch 8.862,59 triệu con (tăng 563,36 triệu con so với cùng kỳ năm 2017), lượng tôm càng xanh qua kiểm dịch 241,28 triệu con (tăng 184,59 triệu con so với cùng kỳ năm 2017); kiểm tra, kiểm dịch con giống sản xuất trong tỉnh 9.075,60 triệu con, nhập tỉnh 11.046,93 triệu con với 1.266 xe trình trạm (tăng 327 xe so với cùng kỳ năm 2017); cấp 17.288 giấy kiểm dịch (tăng 1.373 giấy so với cùng kỳ năm 2017); qua kiểm tra, kiểm dịch không phát hiện tôm bị nhiễm bệnh.
Tình hình sản xuất của mô hình nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh tháng 9 năm 2018  (02/10)
Trong tháng 9 năm 2018, diện tích tôm nuôi thâm canh, bán thâm canh thả giống 2.641 ha (trong đó tôm sú 1.984 ha, tôm thẻ chân trắng 657 ha), giảm 446 ha so với tháng trước và tăng 516 ha so với cùng kỳ năm 2017, nâng diện tích thả giống tôm thâm canh, bán thâm canh lên 19.208 ha (trong đó tôm sú 11.674 ha, tôm thẻ chân trắng 7.534 ha) giảm 641 ha so cùng kỳ năm 2017.
Tình hình sản xuất của mô hình nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh tháng 7 năm 2018  (23/07)
Trong tháng 7 năm 2018, diện tích tôm nuôi thâm canh, bán thâm canh thả giống 4.563 ha (trong đó tôm sú 2.943 ha, tôm thẻ chân trắng 1.620 ha), tăng 3.000 ha so với tháng trước và tăng 644 ha so với cùng kỳ năm 2017, nâng diện tích thả giống tôm thâm canh, bán thâm canh lên 13.480 ha (trong đó tôm sú 7.310 ha, tôm thẻ chân trắng 6.170 ha) giảm 65 ha so cùng kỳ năm 2017.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày