SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
5
3
3
3
Nội dung Chính sách an toàn của Dự án Thủy lợi phục vụ Phát triển nông thôn vùng ĐBSCL Thứ Sáu, 22/04/2011, 09:30

Quy tắc môi trường thực tiễn (ECOP)

Tài liệu này được gọi là Quy tắc môi trường thực tiễn  (ECOP) được xây dựng như là một phần (Phụ lục 3) của Khung quản lý môi trường và xã hội (ESMF) cho Việt Nam: Quản lý tài nguyên nước dồng bằng sông Mê Kông cho dự án phát triển nông thôn( sau goi là dự án này).ECOP sẽ được đưa vào các văn bản đấu thầu và hợp đồng một cách thích hợp và sự thực hiện của nó sẽ được giám sát chặt chẽ trong quá trình thực thị.  

Văn phòng dự án Trung ương (CPO) và / hoặc ban quản lý dự án 10 (PMU 10) được thành lập tại Cần Thơ trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN & PTNT), cơ quan có trách nhiệm phối hợp tổng thể và thực hiện dự án này và Ban quản lý dự án tỉnh  (PPMU) được thành lập tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN & PTNT) trong 6 tỉnh, chính quyền thành phố Cần Thơ  có trách nhiệm thực hiện phần 2 và phần 3 tiểu dự án và có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ  ESMF, bao gồm lưu giữ các tài liệu chuẩn trong hồ sơ dự án phục vụ  cho sự rà soát có thể của World Bank.. 

Tài liệu này được xem là một tài liệu có thể thay đổi và có thể được sửa đổi và thay đổi phù hợp theo tình hình, phạm vi của các hoạt động. Sự tham khảo ý kiến sát xao với Ngân hàng Thế giới và sự cho phép được sử dụng đối với ECOP sửa đổi sẽ là cần thiết.

Xem chi tiết tại đây./.

Nguồn: Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

 


Số lượt người xem: 4671 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày