SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
5
3
8
4
Nội dung Chính sách an toàn của Dự án Thủy lợi phục vụ Phát triển nông thôn vùng ĐBSCL Thứ Sáu, 22/04/2011, 09:20

Kế hoạch quản lý dịch hại tổng hợp

Tài liệu này được gọi là Kế hoạch quản lý dịch hại (PMP) cho Việt Nam: Quản lý tài nguyên nước đồng bằng sông Mê Kông cho dự án phát triển nông thôn(Dự án). Nó được phát triển như là một tài liệu độc lập theo yêu cầu của các chính sách của WB (OP 4,09) và được xem như một phần của Khung quản lý môi trường và xã hội (ESMF). PMP sẽ được áp dụng cho tất cả các tiểu dự án liên quan đến các hoạt động tưới tiêu và kiểm soát lũ của Hợp phần 2 và sự thực hiện nó sẽ được theo dõi chặt chẽ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN & PTNT) và Ban Quản lý dự án tỉnh (PPMU) / PMU10 những người có trách nhiệm thực hiện các tiểu dự án liên quan đến đầu tư cải tạo và nâng cấp tưới tiêu/cải tạo sau lũ sẽ chịu trách nhiệm quy hoạch và thực hiện các Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)  cho các tiểu dự án với sự hướng dẫn kỹ thuật của Cục Bảo vệ thực vật tỉnh (PPPD) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN & PTNT). Ban quản lý dự án trung ương (CPMU) được thành lập tại Cần Thơ do Bộ NN & PTNT sẽ chịu trách nhiệm điều phối tổng thể và giám sát việc thực hiện IPM và bảo đảm tính thống nhất của nó với PMP này. Các tài liệu thích hợp sẽ được lưu trong hồ sơ dự án để chuẩn bị cho sự xem xét có thể có bởi Ngân hàng Thế giới.

Tài liệu này được xem là một tài liệu “sống” và có thể được sửa đổi và thay đổi phù hợp với tình hình, phạm vi của các các hoạt động. Tham khảo chặt chẽ ý kiến với Ngân hàng Thế giới và sự chấp thuận cho các PMP sửa đổi sẽ là cần thiết.

Xem chi tiết tại đây./.

Nguồn: Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

 


Số lượt người xem: 3675 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày