SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
5
4
4
1
Nội dung Chính sách an toàn của Dự án Thủy lợi phục vụ Phát triển nông thôn vùng ĐBSCL Thứ Sáu, 22/04/2011, 08:50

Khung quản lý môi trường và xã hội

Tài liệu này được lấy tên là Khung quản lý môi trường và xã hội ở Việt Nam: Quản lý thủy lợi vùng đồng bằng sông Cửu Long để phát triển nông thôn (Dự án). Tài liệu  độc lập để đáp ứng yêu cầu bảo vệ của ngân hàng thế giới trong việc đánh giá môi trường (Chính sách vận hành của WB OP 4,01) và quản lý sâu bệnh (Chính sách vận hành của WB OP 4,09). Dự án này cũng được liên kết với các tài liệu khác cụ thể đó là Khung chính sách của các dân tộc thiểu số (EMPF), Khung chính sách tái định cư (RDP), Kế hoạch hành động tái định cư (RAP), Chiến lược phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) và kế hoạch quản lý môi trường của dự án (EMP).  Khung quản lý môi trường và xã hội sẽ được áp dụng cho tất cả các tiểu dự án  được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới theo dự án có liên quan đến các công trình dân dụng và gia tăng sử dụng thuốc trừ sâu theo quy định của OP 4.01 và OP 4.09. Dự án đã tiến hành đánh giá môi trường vùng.

Văn phòng dự án Trung ương (CPO) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) thông qua cơ quan quản lý sẽ được thành lập tại Cần Thơ (CPMU) có trách nhiệm thực hiện tổng thể dự án  đồng thời sẽ chịu trách nhiệm thực thi dự án Cơ cấu quản lý môi trường và xã hội, bao gồm cả việc chuẩn bị của tất cả các tài liệu trên.

Các Ban Quản lý dự án tỉnh (PPMU) được thành lập tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN & PTNT) tại 6 tỉnh, và những nhà chức trách của thành phố Cần Thơ có trách nhiệm thực hiện các tiểu dự án, thực hiện  các biện pháp giảm nhẹ như đã mô tả trong kế hoạch hành động tái định cư (RAP); kế hoạch phát triển các dân tộc thiểu số (EMDP); và quản lý quy hoạch môi trường (EMP), bao gồm cả nguyên tắc môi trường (ECOP), quản lý sâu bệnh tổng hợp (IPM), và giám sát chất lượng nước. Các tài liệu thích hợp sẽ được Ngân hàng Thế giới lưu trong hồ sơ dự án để xem xét. Đối với một tiểu dự án phức tạp liên quan đến nhiều tỉnh (như OMXN), Ban quản lý dự án 10 tại Cần Thơ(PMU10) của Bộ NN & PTNT sẽ là cơ quan thực hiện, và do đó có trách nhiệm bảo vệ hoạt động của tiểu dự án này.

Tài liệu này được xem là đang tiến hành và có thể được sửa đổi hoặc thay đổi phù hợp với tình hình phạm vi hoạt động. Việc đóng góp ý kiến chặt chẽ với Ngân hàng Thế Giới và sửa đổi giải phóng mặt bằng của dư án Cơ cấu quản lý xã hội và môi trường sẽ là rất cần thiết.

Xem chi tiết tại đây./.

Nguồn: Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

 


Số lượt người xem: 4122 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày